Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Wizard Card (we-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
 2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 3. Consument (jij-vorm): je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het verlenen van Diensten of het leveren van Goederen van ons aan jou;
 5. Partij(en); Wederpartij en Wizard Card samen of ieder als individuele contractspartij;
 6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post of WhatsApp;
 7. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 8. Diensten: wij maken digitale visitekaartjes. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat we jouw personalia in een digitale omgeving zetten die zichtbaar wordt voor degene die de door ons geleverde NFC-sticker en/of visitekaart scant, waaraan jouw informatie kan worden gelinkt. Verder bieden we voor abonnementhouders een online-omgeving aan, de ‘card manager’, waarin zij alle onder hun bedrijf of organisatie vallende visitekaarten kunnen beheren.
 9. Producten: NFC-sticker en/of NFC-visitekaart.
 10. Duurovereenkomst: als we dit hebben afgesproken dan hebben we ons over en weer verplicht tot een voortdurende prestatie of hebben we een reeks van prestaties afgesproken die over een langere periode plaatsvinden. Het gaat dus niet om één bepaalde uit te voeren prestatie.

Artikel 2. Wizard Card

Dit zijn wij: Wizard Card
Straatnaam en nummer: 17 Septemberstraat 22
Postcode en vestigingsplaats: 6562 HC in Groesbeek
Telefoonnummer: +31 6 23 96 39 52
KvK-nummer: 80037259

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen* van Wizard Card en voor iedere Overeenkomst tussen Wizard Card en Wederpartij. * Uitleg: een rechtshandeling is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische verandering tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de koop van een huis. Door de koop wordt je namelijk de eigenaar van dat huis.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
  Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Voor het uitvoeren van de de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 9. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Producten of Diensten maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Daarnaast kan het ook zijn, dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
 2. We omschrijven al onze Producten en Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Producten, Diensten of digitale inhoud. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
 5. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons geschatte (op)levertermijn.
 6. Heb je een Product of Dienst online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Je kunt als Consument-zijnde een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld een online aankoop) zonder reden ontbinden, en dus beëindigen, binnen 14 (veertien) dagen.
  Deze termijn van 14 (veertien) dagen begint te lopen:

  • op de dag dat we een Overeenkomst sluiten. Het herroepingsrecht vervalt als
   de uitvoering van de Dienst met jouw toestemming is begonnen voor het
   einde van de bedenktijd;
  • bij de Consumentenkoop: de dag dat jij of een door jou aangewezen andere
   partij het Product of de Dienst hebt ontvangen. Deze andere partij mag geen
   vervoerder zijn.
 2. Heb je een Product bij ons gekocht dat volgens specifieke instructies door jou of op maat voor jou worden gemaakt? Dan is dit Product alleen voor jou bedoeld en kunnen wij deze niet gemakkelijk doorverkopen aan een ander. Daarom is het herroepingsrecht voor dit soort Producten uitgesloten en kun je daar geen gebruik van maken.
 3. Kunnen wij de in het vorige lid (lid 2) bedoelde bestelling nog kosteloos annuleren? Dan geldt de uitsluiting natuurlijk niet en is herroeping mogelijk.
 4. Als je gebruik wil maken van je herroepingsrechten, dan moet je het Product zelf naar ons terugsturen of -brengen.
 5. Je kunt ook geen beroep doen op je herroepingsrecht als wij onze Dienst al volledig hebben uitgevoerd, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van jou; en
  • je hebt verklaard dat je herroepingsrecht vervalt als wij de Overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;
 6. Verder is de levering van ‘losse’ digitale inhoud (dus niet op een materiële drager) uitgesloten van jouw herroepingsrecht. Dit geldt alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de jou, de Consument; en
  • je hebt verklaard dat je hiermee je herroepingsrecht verliest.
 7. Ben jij geen Consument? Dan geldt het herroepingsrecht helaas niet.

Artikel 7. Verlenging herroepingsrecht voor Producten bij niet informeren herroepingsrecht

 1. Geven wij jou niet de wettelijk verplichte informatie of het modelformulier over het herroepingsrecht? Dan is de bedenktijd niet 14 (veertien) dagen, maar nog 12 (twaalf) maanden langer.
 2. Als wij de informatie uit lid 1 binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de bedenktijd toch nog verstrekken, dan geldt vanaf de dag moment waarop jij deze informatie van ons hebt gekregen, een bedenktijd van 30 (dertig) dagen.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door jou

 1. Indien de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dient deze het Product terug te sturen, inclusief alle zaken die daarbij zijn meegeleverd. Dit, voor zover mogelijk zoveel mogelijk in hun originele staat en verpakking, en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor een juiste en het tijdig terugsturen van een Product ligt bij jou. Dit betekent dat jij zelf moet kunnen aantonen dat je dit op tijd en op de juiste manier hebt gedaan. Kun je niet (op tijd) bewijzen dat je dit hebt gedaan? Dan kunnen wij weigeren jou het geld terug te geven.
 3. Jij betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product.

Artikel 9. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en interesten van jou te vorderen.
 2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.
 3. Het eerste jaar kan de Overeenkomst tussen ons niet tussentijds worden opgezegd. Daarna kan er maandelijks Schriftelijk worden opgezegd. Daarbij geldt een opzeggingstermijn van 1 (één) maand.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Als jij een Consument bent, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw). In aanvulling daarop zal de totale vergoeding van de schade door ons in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 2. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van maximaal de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 3. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.

Als jij met ons handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Is deze schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
 2. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
  2. redelijke kosten die jij maakt voor het noodgedwongen langer gebruiken van een oud systeem en/of andere voorzieningen doordat wij niet op tijd hebben geleverd in het geval van een uiterste (op)leveringstermijn (‘fatale termijn’). Dit eventueel verminderd met besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
  4. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben gele
 3. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 4. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 5. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van maximaal de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 6. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen (= Derden), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (mogelijk) schade lijden. Wij zijn in die gevallen dus niet aansprakelijk voor deze schade, maar jijzelf. Zo zijn wij bijvoorbeeld nooit aansprakelijk voor identiteitsfraude.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:

 1. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt , dan zij wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

Artikel 11. Overmacht

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoelt. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
  • wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
  • (stroom)storingen;
  • computervirussen;
  • servers die down zijn;
  • printers die het niet doen;
  • brand(gevaar);
  • (dreigend) oorlogsgevaar;
  • quarantaines;
  • ziekteverzuim;
  • stakingen;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • maatregelen van overheidswege;
  • het defect gaan van rijwielen of apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemaakt moeten worden;

  In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.

 2. Als er zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en
  in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 12. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, onze afspraken, de in ons aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals die op het moment van het ontstaan van de Overeenkomst bestaan.
 2. De Garantie komt te vervallen in de volgende gevallen:
  1. als je de door ons geleverde Producten zelf hebt geplaatst, gerepareerd of bewerkt, of als je dit door Derden hebt laten doen;
  2. als je de door ons geleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of als je op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan of als je de Producten in strijd met de aanwijzingen van ons of de aanwijzingen op de verpakking hebt behandeld;
  3. als de ondeugdelijkheid van de Producten (deels) het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of nog zal gaan stellen over de aard of de kwaliteit van de door ons gebruikte materialen.

Artikel 13. De Prijzen

 1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 2. Wij mogen ieder kwartaal een inflatiecorrectie toepassen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behouden ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Wij hebben daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in ons aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid is te lezen. In dat geval heb jij wel een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Wij zullen een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan jou meedelen.
 5. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruikt te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 14. Betaling en facturering

 1. Wanneer je een Product bij ons koopt kun je ervoor kiezen om direct te betalen bij het plaatsen van je bestelling in de webshop, maar je kunt ook voor kiezen om handmatig een bedrag naar ons over te maken. Wij sturen je dan een factuur op. In dat laatste geval dien je de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen. Wanneer je een abonnement bij ons afsluit, dan kan je ervoor kiezen om maandelijks te betalen of steeds voor een heel jaar in één keer te betalen. Ook hier krijg je steeds een factuur voor opgestuurd die binnen 14 (veertien) dagen moet zijn betaald. Dit alles geldt, tenzij wij samen iets anders Schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
 3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens maximaal 14 (veertien) dagen extra de tijd om alsnog te betalen, tenzij we Schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
 4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
 5. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Levering

 1. Wij gaan pas over tot levering van het Product dat je bij ons hebt gekocht als we je betaling hebben ontvangen.
 2. Jouw bestellingen worden bezorgd op het adres dat jij aan ons hebt doorgegeven.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging. Vanaf dat moment ligt dat risico bij jou of bij een vooraf door jou aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien jij het pakket dat door ons naar aanleiding van je bestelling naar je is opgestuurd niet aanneemt, dan komen alle extra kosten die dit mogelijk teweeg brengt zoals retourkosten, nieuwe bezorgingskosten of vernietigings- en/of opslagkosten voor jouw rekening. Deze kosten zullen we aan jou in rekening brengen door middel van een factuur. Voor deze factuur gelden dezelfde betalingstermijnen als genoemd in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, tenzij we Schriftelijk anders overeen komen.
 5. Al onze levertijden zijn slechts een indicatie. Je kunt hier daarom helaas geen rechten aan ontlenen. Stel dat we toch een termijn overschrijden, dan kun je dus geen aanspraak maken op een (schade)vergoeding.

Artikel 16. Klachten

 1. Wil je een klacht indienen over een gebrek aan ons Product of onze Dienst? Laat het ons dan uiterlijk binnen 2 (twee) maanden nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Als het gaat om een zichtbaar gebrek bij (op)levering, denk aan de levering van een fout Product, een (voor een bepaald individu) onbruikbaar Product (bijvoorbeeld doordat een verkeerd profiel aan jouw visitekaartje is gekoppeld) of zichtbare schade bij de levering, dan bedraagt deze termijn slechts 48 (achtenveertig) uur. In het laatste geval moet je het ons dus veel sneller laten weten! Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
 2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde 48 (achtenveertig) uur of 2 (twee) maanden indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat het Product of onze Dienst voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Indien je een overeenkomst met ons hebt gesloten vanuit je beroep of bedrijf dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

Artikel 17. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken. Je mag de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar onze uitdrukkelijke, voorafgaande en Schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, of als deze toestemming voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.
 3. Tenzij wij samen Schriftelijk anders hebben afgesproken, ben jij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.
 4. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
 5. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie.
 6. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
 7. Als wij een auteursrecht hebben op een portret dat we in jouw opdracht hebben gemaakt, dan mogen wij dit werk openbaar maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op jouw portretrecht.
 8. Als je in strijd met dit artikel handelt, dan ben je een direct opeisbare boete ter hoogte van €20.000,- (twintigduizend) euro. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 19. Beheer

 1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Diensten. Bijvoorbeeld aan de digitale omgeving van abonementhouders.
 2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Diensten altijd op te volgen.
 5. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in niet-technische faciliteiten van onze Diensten.
 6. Wijzigen wij onze Diensten? En moet jij daarom ook definitief iets belangrijks aanpassen? Dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Je krijgt je geld dan niet terug en je hebt dan ook geen recht op schadevergoeding. Je kunt onze Overeenkomst daarentegen wel opzeggen. Deze eindigt in dat geval op de dag dat de wijziging ingaat.
 7. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische Diensten onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die Diensten blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.
 8. We mogen onze Diensten (tijdelijk) stoppen of beperken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen. Daarvan hoeven we jou niet op de hoogte te stellen. Je hebt daarbij ook geen recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
 2. Overtreed je bovenstaande bepaling? Dan ben je ons per direct, ongeacht of de overtreding aan jou is toe te rekenen en zonder voorafgaande waarschuwing van ons of een gerechtelijke procedure, 20.000 (twintigduizend) euro per overtreding verschuldigd. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denen aan het recht van ons om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Medewerkersbeding

 1. Tijdens de duur van onze Overeenkomst en ook gedurende één jaar erna, zullen Partijen zonder de Schriftelijke toestemming van de andere partij geen medewerkers van de andere partij in dienst nemen of op een andere wijze (direct of indirect) voor ons laten werken. Dit geldt alleen ten aanzien van medewerkers die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Bied je ons een passende vergoeding van minstens 10 maandsalarissen? Dan zullen we in bovenstaand geval onze toestemming geven.

Artikel 22. Meerdere opdrachtnemers

 1. Wil je een zelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
 2. Heb je een zelfde soort opdracht al eerder aan een andere partij gegeven? En wil je de opdracht nu door ons laten uitvoeren? Dan moet je ons melden aan wie je de opdracht eerder hebt gegeven en ook waarom je de opdracht opnieuw laat uitvoeren.

Artikel 23. Verrekening en opschorting

 1. Handel je vanuit je beroep of bedrijf? Dan heb je geen recht op opschorting of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit regio Nijmegen er uitspraken over doen.

Artikel 25. Survival

 1. Na het eindigen van deze Overeenkomst, blijven de bepalingen algemene voorwaarden nog steeds bestaan.

Artikel 26. Wijziging of aanvulling

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.

Hoofdstuk II – Verwerkersovereenkomst bepalingen

 

Artikel 27. Verwerking persoonsgegevens

 1. Worden wij op grond van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als een verwerker gezien? Dan gelden artikel 27 tot en met 33 van deze algemene voorwaarden als afspraken die op grond van artikel 28 lid 3 van de AVG moeten worden gemaakt.
 2. Wij verwerken jouw persoonsgegevens en die van je klanten. Bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, LinkedIN-naam, social media gebruikersnaam, profielfoto. We doen dit echt alleen in jouw opdracht, tenzij de wet ons in bepaalde situaties anders verplicht.
 3. We verwerken persoonsgegevens van Derden als dat nodig is om deze Overeenkomst uit te voeren.
 4. Zulke gegevens worden nooit ons eigendom. Alle gegevens die je doorgeeft met bovenstaand doel, blijven jouw eigendom.
 5. We verwerken de persoonsgegevens niet langer dan voor de duur van deze Overeenkomst. Tenzij je ons hier uitdrukkelijk en Schriftelijk de opdracht voor geeft.
 6. We hebben geen zeggenschap over het doel van de verwerking van Persoonsgegevens en nemen geen zelfstandige beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan Derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
 7. Als je vindt dat we bepaalde persoonsgegevens niet meer mogen of hoeven te bewaren, dan vernietigen we de desbetreffende persoonsgegevens. Je dient een verzoek tot vernietiging van de specifieke gegevens Schriftelijk aan ons door te geven, waarna wij deze gegevens onmiddellijk zullen verwijderen. Als dit is gebeurd, dan zullen we dit Schriftelijk aan jou bevestigen.

Artikel 28. Uitvoeringsverwerking

 1. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze Diensten en op de wijze zoals is omschreven in deze algemene voorwaarden. Voor overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door jou of door Derden, is uitdrukkelijk niet onze verantwoordelijkheid. Dit is alleen anders als wij die Derde zelf hebben aangesteld.
 2. We verwerken geen persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Tenzij je daar uitdrukkelijk Schriftelijk toestemming voor geeft en we voldoen aan wettelijke eisen. Gegevens doorgeven aan landen buiten de EER zonder passend beschermingsniveau is verboden. Geven we persoonsgegevens door naar een land buiten de EER, dan melden we dat Schriftelijk aan je en beginnen we daar pas na jouw Schriftelijke toestemming mee.
 3. We zullen jouw persoonsgegevens gescheiden houden van persoonsgegevens voor onszelf of namens Derden.
 4. We verwerken persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig en houden rekening met privacywetgeving, Europese Vorderingen en de AVG.

Artikel 29. Beveiliging

 1. We houden ons aan artikel 32 van de AVG en treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo voorkomen we verlies of vormen van onrechtmatige verwerking.
 2. We voorkomen inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zo veel mogelijk, detecteren eventuele problemen en ondernemen actie als er iets gebeurt.

Artikel 30. Meldplicht

 1. Is er een beveiligingslek of datalek zoals in de Wet meldplicht datalekken staat? Dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.
 2. Deze meldplicht houdt in ieder geval in dat we je het volgende laten weten:
  • dat er een incident is geweest;
  • wat de mogelijke oorzaak daarvan is geweest;
  • hoe we verwachten dat of weten dat het verder gaat;
  • wat onze voorgestelde oplossing is.
 3. Als je het nodig vindt, informeer dan betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens over het incident.
 4. We mogen Betrokkenen of andere Derden niet rechtstreeks informeren over incidenten, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn of jij ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Artikel 31. Rechten van betrokkenen

 1. Als je dat Schriftelijk goedkeurt en ons de opdracht geeft, werken we mee aan:
  1. betrokkenen toegang geven tot hun persoonsgegevens;
  2. het verwijderen of corrigeren van persoonsgegevens van betrokkenen;
  3. het aantonen dat onjuiste persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd (ook als er alleen discussie is over de correctheid van persoonsgegevens).
 2. We werken mee aan jouw naleving van de AVG en andere toepasselijke wetgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid tot nakoming ligt desalniettemin volledig bij jou. De kosten die we maken tijdens de medewerking zijn niet inbegrepen bij eerdere prijzen en zijn volledig voor rekening van jou. Deze kosten brengen we apart bij je in rekening.

Artikel 32. Inschakelen Derden door Verwerker bij uitvoering Overeenkomst

 1. Wij mogen alleen na voorafgaande Schriftelijke toestemming van jou een Derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die jij daarbij stelt. Als een Derde na jouw schriftelijke toestemming wordt ingeschakeld om voor jou specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten (als sub-verwerker), dan zullen wij met deze andere Derde een overeenkomst afsluiten met daarin minstens dezelfde verplichtingen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, als de verplichtingen die zijn opgenomen in dit verwerkershoofdstuk van de algemene voorwaarden.

Artikel 33. Inspectie

 1. Je mag één keer per jaar inspecteren of wij de beveiligingsmaatregelen naleven. Je mag ook een onderzoeksinstantie daarvoor aanwijzen.
 2. De kosten, vergoedingen en onkosten van de Inspectie zijn voor jouw rekening. Hetzelfde geldt voor redelijke interne kosten die wij gemaakt hebben.
 3. Je geeft na het onderzoek een exemplaar van het inspectierapport aan ons.
 4. Als er aanbevelingen voor ons in het rapport staan, dan zullen wij die aanbevelingen uitvoeren voor zover je dat redelijkerwijs echt van ons mag verwachten. Als deze aanpassingen komen door gewijzigde inzichten of wetgeving, dan komen de hierdoor veroorzaakte kosten voor jouw rekening en risico.